سایز غیر استاندارد

 

جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
تحریر A4 یکرو 1000200x290168.000 تومان 188.000 تومان
تحریر A4 دورو1000200x290240.000 تومان 252.000 تومان
تحریر A4 یکرو 2000200x290280.000 تومان 300.000 تومان
تحریر A4 دورو2000200x290360.000 تومان 380.000 تومان
تحریر A4 یکرو 5000200x290600.000 تومان 632.000 تومان
تحریر A4 دورو5000200x290692.000 تومان 720.000 تومان
تحریر A5 یکرو1000200x14584.000 تومان 94.000 تومان
تحریر A5 دوزو 1000200x145120.000 تومان
126.000 تومان
تحریر A5 یکرو2000200x145140.000 تومان 150.000 تومان
تحریر A5 دورو 2000200x145180.000 تومان 190.000 تومان
تحریر A5 یکرو5000200x145300.000 تومان 316.000 تومان
تحریر A5 دورو5000200x145346.000 تومان 360.000 تومان
تحریر A6 یکرو 1000100x14042.000 تومان 47.000 تومان
تحریر A6 دورو1000100x14060.000 تومان 63.000 تومان
تحریر A6 یکرو 2000100x14070.000 تومان 75.000 تومان
تحریر A6 دورو2000100x14090.000 تومان 95.000 تومان
تحریر A6 یکرو 5000100x140150.000 تومان 158.000 تومان
تحریر A6 دورو5000100x140173.000 تومان 180.000 تومان
تحریر B4 یکرو 1000240-340260.000 تومان 272.000 تومان
تحریر B4 دورو 1000240-340380.000 تومان 400.000 تومان
تحریر B4 یکرو 2000240-340420.000 تومان440.000 تومان
تحریر B4 دورو 2000240-340572.000 تومان 592.000 تومان
تحریر B4 یکرو 5000240-340872/000 تومان 896.000 تومان
تحریر B4 دورو 5000240-3401.040.000 تومان 1.064.000 تومان
تحریر B5 یکرو 1000240-340130.000 تومان136.000 تومان
تحریر B5 دورو 1000240-340190.000 تومان200.000 تومان
تحریر B5 یکرو 2000240-340210.000 تومان 220.000 تومان
تحریر B5 دورو 2000240-340286.000 تومان296.000 تومان
تحریر B5 یکرو 5000240-340436.000 تومان448.000 تومان
تحریر B5 دورو 5000240-340520.000 تومان532.000 تومان
تحریر A4 یکرو ایرانی1000290-200140.000 تومان
تحریر ایرانی A4 دورو 1000290-200208.000 تومان
تحریر ایرانی A4 یکرو 2000290-200224.000 تومان
تحریر ایرانی A4 دورو2000290-200300.000 تومان
تحریر ایرانی A4 یکرو 5000290-200464.000 تومان
تحریر ایرانی A4 دورو5000290-200556.000 تومان
تحریر ایرانی A5 یکرو1000200x14570.000 تومان
تحریر ایرانی A5 دورو1000200x145104.000 تومان
تحریر ایرانی A5 یکرو2000200x145112.000 تومان
تحریر ایرانی A5 دورو2000200x145150.000 تومان
تحریر ایرانی A5 یکرو5000200x145232.000 تومان
تحریر ایرانی A5 دورو5000200x145278.000 تومان
تحریر ایرانی A6 یکرو 1000100x14035.000 تومان
تحریر ایرانی A6 دورو 1000100x14052.000 تومان
تحریر ایرانی A6 یکرو 2000100x14056.000 تومان
تحریر ایرانی A6 دورو 2000100x14075.000 تومان
تحریر ایرانی A6 یکرو 5000100x140116.000 تومان
تحریر ایرانی A6 دورو 5000100x140139.000 تومان